Deducció per maternitat, "ajut per mares treballadores" 

La llei del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) regula la deducció per maternitat, "ajut per mares treballadores" per fills menors de 3 anys de fins a 1.200 € anuals per cada fill nascut o adoptat.
Els contribuents del IRPF amb dret a aquesta deducció poden sol·licitar l'abonament anticipat de la mateixa.
Aquesta deducció es podrà fer efectiva de dos maneres:
1)De forma anticipada, per cadascun dels mesos en què estiguin donats d'alta i cotitzant en el règim corresponent de la Seguretat Social o Mutualitat, amb caràcter general durant un mínim de 15 dies, mitjançant transferència bancària, la quantitat mensual i sense prorratejos de 100 € per cada fill. S'utilitzarà per a la seva sol·licitud el model 140.
Els contribuents amb dret al abonament anticipat de la deducció per maternitat vindran obligats a comunicar a l'Administració tributària les variacions que afectin al seu abonament anticipat, així com quan, per alguna causa o circumstància sobrevinguda, incompleixin algun dels requisits per a la seva percepció.
2) Aplicant la deducció en la declaració anual del IRPF. Quan es percebi la deducció de forma anticipada no es minorarà la quota diferencial del impost.
 
Al següent enllaç podreu ampliar la informació

Número de visites avui: -